Faaliyet Alanları

Enerji Etkin Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı

Binalar, dünyadaki sera gazı emisyonlarının 1/3’inden sorumludurlar. Bu durumda, binalarda enerji alanında yapılacak iyileştirmeler diğer sektörleri de etkileyecektir. Enerji etkin tasarım, iç ve dış mekanlarda hava kirliliğini önlemek ve gelecekteki enerji ihtiyacımızı karşılamak açısından en ekonomik yoldur.

Enerji etkin binalar, iklimsel özelliklere hassasiyetle, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere tasarlanmış uygun pasif sistemlerdir. Mekanik ve elektrik sistemleri bu pasif sistemle uyum içerisinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Enerji etkinlik, aynı zamanda binanın tüm alt yapı sistemleri için de geçerli olmalıdır. Bu alt sistemleri mimari tasarım, yapı ve strüktür sistemleri, elektrik ve mekanik sistemler oluşturur. Binaların enerji etkin olması için kullanıcıların ısıl, görsel ve akustik konforunu maksimum düzeyde doğal yollardan sağlayan ve minimum enerji tüketen bina tasarımlarına sahip olmaları gerekir. Ekomim bu hususta, enerji etkin bina tasarımı ve uygulaması konularında mimarlık ve mühendislik hizmetleri de vermektedir.

Bu hizmetler doğrultusunda, Ekomim tarafından tüm fiziksel çevre kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller;

 • Enerji
 • Aydınlatma
 • Akustik
 • Alt yapı sistemleri (sıhhi tesisat, vb.)
 • Yangın denetimi
 • Konfor

Ekomim, enerji etkinlik için pasif sistem parametreleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu parametreler;

 • Arsa
 • Binanın arsadaki yerleşimi
 • Bina yönü
 • Bina formu
 • Bina kabuğu
 • Güneş kontrolü ve doğal havalandırma sistemleri

Ekomim, yenilenebilir veya alternatif enerji sistemleri ile ilgili fizibilite konusunda hizmet vermektedir.

Enerji etkin tasarım için Ekomim, binanın ilk tasarım kararları aşamasından inşaatın bitimine kadar danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, enerji etkin tasarım senaryosuna ulaşmak için yol haritasının belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bina tasarımı sonrası:

Tasarım aşamasını tamamlamış binalarda da enerji etkin bina konusunda danışmanlık verilmesi mümkündür. Mevcut durum üzerinden analizler ile bu hizmet verilmektedir.

 • Ön tasarımı tamamlanmış binalarda, tasarım sonrası durumun detaylı bina performansı simülasyon araçları ile belirlenmesi hizmeti.
 • Tespit edilen bina enerji performansı düzeyinin iyileştirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

Mevcut binalarda:

Mevcut binalarda enerji etkin iyileştirme konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Mevcut binaların enerji performans seviyelerinin belirlenmesi ve bu seviyenin iyileştirilmesi için tasarım senaryolarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti.
 • Simülasyon araçlarıyla senaryoları test ederek en etkin iyileştirme yöntemi için çözüm önermeye yönelik hizmetler.

Binaya Entegre Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Uygun yenilenebilir enerji sistemlerinin seçilmesi konusunda danışmanlık (Fizibilite çalışması):

 • İklim bölgesine, binanın fonksiyonuna ve gereksinimlerine bağlı olarak, binaya entegre edilebilecek sistemlere karar verme konusunda danışmanlık hizmeti.

Binaya entegre yenilenebilir enerji sistemleri ile performans değerlendirme:

 • Yenilenebilir enerji sistemleri ve geleneksel sistemlerle bina enerji performans seviyesinin enerji ve maliyet açısından karşılaştırılması ve makul sistemlerin seçilmesi için danışmanlık hizmeti.
 • Geri ödeme süresi belirleme hizmetleri.
 • Yaşam dönemi maliyeti ve etkileri analizi hizmetleri.

Enerji Sertifikasyonu/Enerji Kimlik Belgesi

“Bina Enerji Kimlik Belgesi” ile belgelenecek olan enerji performans seviyesinin belirlenmesi ve/veya iyileştirilmesi:

 • Yeni binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi ve/veya yeni ve mevcut binalar için enerji sınıfının iyileştirilmesi konusunda hizmet verilmesi.

Bina Enerji Modellenmesi ve Simülasyonu

Bina enerji modellemesi, binanın inşası sırasında ya da öncesinde binanın enerji davranışını bina kullanıma açılmadan önce tespit etmeyi sağlar. Bu yolla binanın enerji açısından etkinliğinin artırılması gereken kısımları kolaylıkla tespit edilebilir.

Verimsiz sistemlerin kullanılmasından, doğru seçilmeyen malzeme ve yanlış uygulamalardan doğacak enerji israfının önüne geçmek, geçerliliği kanıtlanmış detaylı enerji simülasyon araçları ile mümkündür.

İlk durum tespitleri üzerinden, yapılan iyileştirmelerin simülasyonu ile bu kez tasarruf edilen enerji miktarı ve bunun parasal karşılığı da göz önüne serilebilir.

Simülasyon araçlarında binaya ait detaylı bilgilerin binanın aslına uygun olarak temsil edilebilmesi sonuçları gerçeğe yaklaştıracaktır. Bu nedenle Ekomim binanın kompleks geometrisini, fonksiyonunu, kullanıcı parametrelerini, elektrik ve mekanik sistemlerini, malzeme karakteristiklerini, iklim şartlarını tüm detayı ile yansıtabilen bilgisayar araçlarını tercih etmektedir.

Ayrıca Ekomim’ den alınacak danışmanlık, Leed ve Breeam gibi yeşil bina sertifikasyonlarında en önemli yere sahip olan enerji başlığından alınacak kredinin arttırılması, iç ortam kalitesi/ısıl konfor başlıkları ve günışığı kredisinden de puan almaya yön gösterici olacaktır.

Tüm bunların ışığında Ekomim, tasarım aşamasındaki veya mevcut binalarda;

 • Bina enerji sınıfının belirlenmesinde,
 • Bina enerji sınıfının iyileştirilmesinde,
 • BREEAM, LEED gibi yeşil bina sertifikalarına uygun enerji modellemesinde

gerekli enerji simülasyonlarının yapılması ve raporlanması hizmeti sunmaktadır.

Eko-Bina

Eko-Bina tasarım ve danışmanlık hizmeti:

Bilinen ekolojik bina sertifikasyon sistemlerine uygun olacak şekilde,

 • Akustik
 • Aydınlatma
 • Enerji
 • Isıl, görsel, işitsel konfor

açısından en uygun bina tasarımının yapılması ve bu konularda danışmanlık hizmeti.

Bu hizmetler;

 • Kullanıcı konforunu optimal düzeyde sağlamak üzere iklim, ses, ışık verileri kullanılarak konfor analizlerinin simülasyon programları ve sertifikasyon sistemleri vasıtasıyla yapılması ve uygun konfor düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylere uygun bina tasarımının yapılması
 • Binaların enerji performanslarının, kullanıcı konforu açısından değerlendirilmesini sağlayacak kıstaslara göre puanlandırılarak, sağlanabilecek maksimum iç konfor düzeyine sahip ekolojik bina tasarımlarının yapılması
 • Veya bu konularda tasarıma danışmanlık yapılması

hizmetlerini kapsamaktadır.

Ar-Ge Projeleri

Binalarda enerji ve ekoloji alanına girebilecek konularda Ar-Ge projeleri yürütme hizmeti.

Mimari Akustik Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Hacim akustiği çalışmaları:

İşitmeye dayalı salonlarda akustik tasarımın amacı genel olarak; mekanın kullanım amacına bağlı olarak, salon içindeki dinleyicinin en iyi işitme ve algılamaya sahip olması, konuşma seslerinin en iyi şekilde anlaşılabilmesi (tüm dinleyici noktalarında anlaşılabilirlik yüzdesinin yüksek olması), müzik seslerinin ise doğal niteliğinin (netlik, yükseklik, spektral özellik…) korunarak algılanabilmesidir. Bu amaçla;

 • Tasarım aşamasında gerek geometrik analizler yardımıyla, gerekse bilgisayarla modelleme teknikleri kullanılarak, ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklerle belirlenmiş kriter değerlerini sağlayan, optimum form ve malzeme seçimine ilişkin projelendirmenin yapılması hedeflenmektedir.
 • Mevcut binalar için, akustik ölçümler yoluyla mevcut koşulları tespit edildikten sonra, kriter değerleri sağlayacak iyileştirme önerileri geliştirilmektedir.

Gürültü kontrolü çalışmaları:

Bilindiği üzere işitsel konforun sağlanmasındaki birinci ilke; binaya/incelenen mekana, dış çevreden, diğer iç mekanlardan veya mekanın kendi içinden gelebilecek ve kullanıcıların dinleme ve algılamasını, konsantrasyonunu bozacak her türlü seslere karşı yeterli bir korunmanın ve engellemenin sağlanmasıdır. Günümüzde şehirlerin artan nüfusu, endüstri alanlarının genişlemesine, ulaşım araçlarının yarattığı gürültü düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Binalarda değişen ve gelişen yapım teknikleri ile birlikte hafif yapı elemanlarının kullanımının yaygınlaşması, gürültü sorununu daha tasarım aşamasında iken çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri haline getirmiştir. Bu amaçla;

 • Yapıların cephelerinin ses yalıtım düzeylerinin belirlenmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi için çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetler verilmektedir.
 • Akustik ölçüm ve analiz hizmetleri, binaları etkileyen mevcut gürültü düzeylerinin saptanmasına yönelik olabildiği gibi, ürün geliştirmeye yönelik, laboratuar koşullarında akustik ölçümler yapılmasını da kapsamaktadır.
 • Binaları ve yakın çevresini etkileyen, mekanik sistemlere ait gürültü sorunlarını klima sistemleri oluşturmaktadır. Bina içinde veya dışında yerleştirilmiş çeşitli ünitelerde; çok yüksek düzeyli hava doğuşlu sesler, strüktür doğuşlu sesler ve mekanik vibrasyonların yarattığı gürültü sorunlarını önlemek için;  mekanik merkezde alınacak, santrallerin cidar yalıtımları, vibrasyon yalıtımları, ses yutucu plenum odaları vd. yapısal önlemler ile azaltılmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulamanın kontrolü hizmetleri verilmektedir.
 • Çevre Gürültüsünün Denetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği çerçevesince, gerekli görüldüğünde, gürültü haritalama ve bariyer hazırlama, hesaplarla ya da ölçümlerle bariyer performanslarının değerlendirilmesi hizmetleri verilmektedir.